Kim jesteśmy?

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania (ICGZ) na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego jest kontynuatorem działalności samodzielniej jednostki UW założonej przez Profesora Jana Strelaua i powołanej do życia w 1997 roku. Od początku 2016 roku ICGZ funkcjonuje jako zakład w obrębie Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych. Obecnym kierownikiem Centrum jest dr hab. Wojciech Dragan.
Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania jest jednostką naukową wyspecjalizowaną w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań dotyczących mechanizmów leżących u podłoża zachowania. Centrum współpracuje z badaczami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe – genetykami, lekarzami, psychologami i neuronaukowcami.

Czym się zajmujemy?

Badania prowadzone w ICGZ koncentrują się przede wszystkim na analizie genetycznych podstaw zachowań w normie i patologii. Interesują nas ponadto zjawiska interakcji genotypu i różnych czynników środowiskowych (m.in. prenatalnych, relacyjnych, rodzinnych) w kształtowaniu zachowania. Wykorzystujemy tradycyjne metody genetyki zachowania (badania bliźniąt, badania rodzinne), ale zajmujemy się również identyfikowaniem powiązań między zmiennością genetyczną (polimorfizmami) a zachowaniem. W naszych badaniach korzystamy ponadto z metody obrazowania rezonansem magnetycznym (we współpracy z LOBI IBD PAN).

Współpraca naukowa

Czasopismo naukowe

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania jest wydawcą czasopisma naukowego Psychologia-Etologia-Genetyka znajdującego się w części B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym PEG jest prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko.

Aktualności


2016-12-13

Nowa publikacja zespołu ICGZ WP UW

Ukazał się nowy tekst autorstwa zespołu ICGZ opisujący badanie bliźniąt dotyczące genetycznych i środowiskowych uwarunkowań relacji między doświadczeniami dysocjacyjnymi oraz wymiarami temperamentu i osobowości w ujęciu Cloningera. Artykuł ukazał się w Polish Psychological Bulletin i jest w dostępie otwartym: https://www.degruyter.com/view/j/ppb.2016.47.issue-4/ppb-2016-0048/ppb-2016-0048.xml?format=INT&rskey=pyzgwr&result=5
2016-12-13

Druga Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej w Poznaniu (24-26.11.2016)

W dniach 24-26 listopada, w Poznaniu odbyła się druga już z kolei Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Zespół ICGZ WP UW reprezentowany był przez mgr. Joachima Kowalskiego oraz mgr. Andrzeja Sokołowskiego, którzy prezentowali wystąpienia w trakcie sesji poświęconych metapoznaniu i wpływowi negatywnych zdarzeń w dzieciństwie. Na zdjęciu mgr Andrzej Sokołowski wygłaszający referat […]
2016-11-19

Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego dla obecnego i byłego kierownika ICGZ UW

Dzisiaj świętujemy dwóchsetną rocznicę powołania Uniwersytetu Warszawskiego. 19 listopada 1816 roku car Rosji Aleksander I podpisał edykt dotyczący utworzenia naszej Alma Mater. Z okazji 200-lecia UW Jego Magnificencja prof. Marcin Pałys uhonorował okolicznościowymi medalami ponad pięciuset wyróżniających się pracowników Uniwersytetu. Wśród nich znaleźli się prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko oraz […]
2016-11-01

Occasional Temperament Conference – Seattle 21-22.10.2016

W dniach 21-22 października w Seattle, na Uniwersytecie Waszyngtońskim miała miejsce  21 Okazjonalna Konferencja Temperamentu (Occasional Temperament Conference). Spotkania badaczy temperamentu odbywające się pod tą nazwą zainicjowane zostały w 1978 roku. Tegoroczne zorganizowane zostało pod hasłem “Temperament across the Lifespan: From Biology to Intervention”. W ramach sympozjum dotyczącym neurobiologicznych podstaw […]
2016-09-27

Warsztaty z zakresu metod statystycznych stosowanych w badaniach powiązań – Berlin, 5-9.09.2016

Zespół ICGZ

team_photo

dr hab. Wojciech Łukasz Dragan

Kierownik


Absolwent biologii i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, stopnie doktora i doktora habilitowanego z psychologii uzyskał odpowiednio w 2005 i 2015 roku. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu genetyki zachowania, psychologii różnic indywidualnych i psychometrii. Laureat prestiżowych nagród naukowych – m.in. nagrody naukowej tygodnika „Polityka”, nagrody im. Andrzeja Malewskiego oraz nagrody Teofrasta miesięcznika „Charaktery” (przyznaną za rozprawę habilitacyjną pt. "Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe"). Właściciel dwóch małych piesków, miłośnik opery.

mgr Monika Folkierska-Żukowska

Doktorant


Monika uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie w Perugii (Włochy), natomiast studia magisterskie z Kognitywistyki ukończyła na University College Dublin (Irlandia). Pracę licencjacką napiasała na podstawie stażu z dziedziny genetycznych podstaw schorzeń psychiatrycznych odbytego w Wellcome Trust Centre for Human Genetics na Uniwersytecie w Oxfordzie (Wielka Brytania). Odbyła staże w ośrodkach takich jak Institut Pasteur, Paris (Francja), Neurocentre Magendie, INSERM, Bordeaux (Francja), Trinity College Dublin Institute of Neuroscience (Irlandia). Obecnie jest doktorantką w Centrum i pracuje w ramach projektu badawczego zajmującego się genetycznymi i neuropoznawczymi korelatami orientacji seksualnej u mężczyzn.

mgr Wojciech Domozych

Doktorant


Ukończył studia magisterskie z dziedziny psychologii na UW oraz studia licencjackie w zakresie metod ilościowych w ekonomii i systemów informacyjnych w SGH. Jego główne zainteresowania naukowe to genetyczne i psychologiczne mechanizmy uzależnień oraz metody statystyczne w psychologii. Z zawodu jest programistą SAS i pracuje na co dzień w firmie organizującej badania kliniczne nad lekami. Natomiast w wolnym czasie lubi podróżować po Warszawie, a także gra na gitarze basowej w zespole rockowym.

mgr Andrzej Sokołowski

Doktorant


Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem mózgowych podstaw procesów regulacji emocji. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. neuroobrazowanie funkcji psychicznych i wpływ negatywnych zdarzeń życiowych na zmiany o charakterze epigenetycznym.

 

mgr Joachim Kowalski

Doktorant


Interesuje się mechanizmami i skutecznością terapii poznawczych i zaburzeniami psychotycznymi. Jest doktorantem w grancie doktor Małgorzaty Dragan dotyczącym neuronalnych korelatów syndromu poznawczo-uwagowego. Pracuje jako psycholog w bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost". Szkoli się, aby zostać terapeutą poznawczo-behawioralnym.

Byli kierownicy Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania UW

(istniejącego w latach 1997-2015 jako samodzielna jednostka Uniwersytetu)

prof. dr hab. Jan Strelau


Założyciel i pierwszy kierownik ICGZ (w latach 1997 –2001); założyciel i kierownik (do 2001) Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984–1988), przewodniczył także Międzynarodowemu Towarzystwu Psychologii Różnic Indywidualnych (1993–1995). Zajmował stanowiska wiceprezydenta Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych (1996–2000) oraz wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk (2002–2006). Od 2001 pracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS), gdzie został pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii. W 2002 objął stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej, a w 2010 prorektora ds. nauki, którą to funkcję pełnił do 2012. Następnie został przewodniczącym rady powierniczej tej uczelni. Autor kilkuset prac w czasopismach naukowych oraz wielu znaczących monografii (m.in. Różnice indywidualne. Historia-determinanty-zastosowania)

prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko


Kierownik ICGZ w latach 2001-2008, obecny kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii różnic indywidualnych i genetyki zachowania się człowieka, w tym monografie: Genetyczne podstawy temperamentu (1997) i Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Przegląd badań w populacji polskiej (2005) oraz Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii (2008). Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Psychologia-Etologia-Genetyka wydawanego przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.

prof. dr hab. Bogdan Zawadzki


Kierownik ICGZ w latach 2008-2015. Opublikował ponad 100 prac z zakresu psychologii różnic indywidualnych – psychologii temperamentu i genetyki zachowania, psychologii międzykulturowej, diagnostyki psychologicznej, psychometrii i psychopatologii. Najnowsze badania dotyczą wpływu katastrof na zdrowie psychiczne – zaburzenie stresowe pourazowe, badane na poziomie indywidualnym oraz społecznym (podejście rodzinne).

Projekty badawcze

Ostatnie wybrane publikacje

Dragan, W.Ł., Domozych, W., Czerski, P.M., Dragan, M. (w druku). Positive metacognitions about alcohol mediate the relationship between FKBP5 variability and problematic drinking in a sample of young women. Neuropsychiatric Disease and Treatment.

Domozych, W., Dragan, W.Ł. (w druku). Genetic and environmental basis of the relationship between dissociative experiences and Cloninger’s temperament and character dimensions – Pilot study. Polish Psychological Bulletin

Dragan, W.Ł., Zielińska, A., Zagdańska, M. (2016). Negatywne zdarzenia z dzieciństwa jako moderator związku reaktywności emocjonalnej i występowania zaburzeń lękowych i depresyjnych w grupie nieklinicznej. Psychiatria Polska, 50, 95-104

Oniszczenko, W., Dragan, W.Ł. (2015). Cechy temperamentu w ujęciu Regulacyjnej Teorii Temperamentu: związek z zaburzeniami psychicznymi i ich genetycznym podłożem. Psychologia-Etologia-Genetyka, 32, 65-91.

Oniszczenko, W., Rybakowski, J.K., Dragan, W.Ł., Grzywacz, A., Samochowiec, J. (2015). The ADH Gene Cluster SNP rs1789891 and Temperamental Dimensions in Patients with Alcohol Dependence and Affective Disorders. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 420-427.

Dragan, W.Ł. (2014). Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe. Warszawa: Wydawnictwo Scholar